Екип на ЦКОДУХЗ - Благоевград

Доста Иванова

Длъжност: Социален работник-координатор
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър „Социална педагогика и социално подпомагане“;
С присъдена квалификация -Социален работник и социален педагог;
Магистър „ Социални дейности“.

Недялка Филипова

Длъжност: Психолог
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър по Психология; в момента изучава Магистър по Клинична психология;
Допълнително обучение: Базов консултант по Позитивна Психотерапия;

Ина Тодореева

Длъжност: Психолог
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър по Психология; магистър по Клинична психология – психоаналитична перспектива; доктор по Педагогическа и възрастова психология

Вероника Богомилова Драмчева

Длъжност: Логопед
Образователно-квалификационна степен: Магистър специална педагогика с професионална квалификация логопед в ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград, магистър психолог от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - В. Търново.

Лазарос Мегаломистакас

Длъжност: Логопед
Образователно-квалификационна степен:
Магистър по логопедия.
Работи в областта на говорната и езикова паталогия-консултиране, диагностика и терапия.

Цветанка Вакашинска

Длъжност: Педагог
Образователно-квалификационна степен: Магистър по Начална-училищна и предучилищна педагогика; обучение по релационна психомоторика
Интереси: Детско развитие и арттерапия за деца, музикотерапия; метода „Монтесори“

Анна Христова

Длъжност: Педагог
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър по Психология и магистър по Предучилищна педагогика
Интереси: в областта на детското развитие, психологията и метода „Монтесори“

Теодора Георгиева

Длъжност: Рехабилитатор
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър в Медицински университет-Плевен, специалност Медицинска рехабилитация и ерготерапия
Допълнителни курсове: Курс “Ароматерапия и класически масаж”

Илиян Методиев

Длъжност: Кинезитерапевт
Образователно-квалификационна степен: Кинезитерапия - бакалавър  
Допълнителни обучения: Ергон техника, кинезиотейпинг.