ЦКОДУХЗ - Благоевград търси да назначи "РЕХАБИЛИТАТОР"

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БЛАГОЕВГРАД
2700, Благоевград, ул. „Трети март”№ 57, тел. 073/88 07 41, 073/885651тел./факс

О Б Я В А
ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ БЛАГОЕВГРАД търси да назначи:

І. "РЕХАБИЛИТАТОР":
 Изисквания към кандидатите:
До участие се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

да притежава образователно – квалификационна степен „ професионален бакалавър“ по специалността: „рехабилитатор“.

         Необходими документи:
-    Заявление в свободен текст;
-    Диплома за завършено висше образование – заверено копие;
-    Автобиография – европейски формат

ІІ. "ЛОГОПЕД":
 Изисквания към кандидатите:
До участие се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

да притежава образователно – квалификационна степен „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалността: „логопед“.

         Необходими документи:
-    Заявление в свободен текст;
-    Диплома за завършено висше образование – заверено копие;
-    Автобиография – европейски формат

ІІІ. Документите се подават в Център за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания в срок до 30.08.2021г. на адрес: гр. Благоевград, ул. Трети март № 57, деловодство и тел. за контакт 0879 53 62 35 до 12:00 часа,  всеки ден от понеделник до петък.

д-р Татяна Спасова
Директор