ЦКОДУХЗ - Благоевград търси да назначи "КИНЕЗИТЕРАПЕВТ"

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БЛАГОЕВГРАД
2700, Благоевград, ул. „Трети март”№ 57, тел. 073/880741, тел./факс 073/885651

О Б Я В А
ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ БЛАГОЕВГРАД
търси да назначи:

"КИНЕЗИТЕРАПЕВТ":
Изисквания към кандидатите:
До участие се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

да притежава образователно – квалификационна степен "бакалавър" по специалност: "кинезитерапия".

Необходими документи:
-    Заявление в свободен текст;
-    Диплома за завършено висше образование – заверено копие;
-    Автобиография – европейски формат

ІІ. Документите се подават в Център за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания в срок до 19.08.2022 г. на адрес: гр. Благоевград, ул. „Трети март“ № 57, деловодство и тел. за контакт 0888 93 55 94 до 12:00 часа,  всеки ден от понеделник до петък.

д-р Татяна Спасова
Директор